ПОРЯДОК

проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки

Сумського державного університету у 2021 році

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений у відповідності до «Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року за № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508 та Правил прийому до СумДУ у 2021 році.

1.2. Цим Порядком встановлюється механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які в рік вступу завершили навчання в системі доуніверситетської підготовки СумДУ (підготовчі курси СумДУ, в тому числі структурних підрозділів, курси СумДУ з підготовки до ЗНО, що проводилися відповідно укладених договорів про співпрацю зі школами, ПТНЗ та закладами позашкільної освіти) і вступають на перший курс СумДУ для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на спеціальності зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2.3 Правил прийому). Механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які вступають до закладів фахової передвищої освіти СумДУ на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, визначається окремим Порядком.

 

 1. Порядок проведення підсумкової атестації та визначення кількості додаткових балів

2.1.Нарахування додаткових балів поширюється на вступників, які пройшли доуніверситетську підготовку СумДУ очної або дистанційно-очної форми навчання для вступу на основі повної загальної середньої освіти на наступні спеціальності:

- Технології захисту навколишнього середовища;

- Екологія;

- Прикладна механіка;

- Теплоенергетика;

- Енергетичне машинобудування;

- Галузеве машинобудування;

- Матеріалознавство;

- Хімія;

- Хімічні технології та інженерія;

- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

- Електроніка;

- Мікро- та наносиcтемна техніка;

- Телекомунікації та радіотехніка;

- Середня освіта (Фізика).

2.2. Слухачі курсів доуніверситетської підготовки проходять підсумкову атестацію з предметів, які для спеціальностей, перелічених у пункті 2.1, є конкурсними у відповідності до таблиці Додатку 2.2 Правил прийому до СумДУ у 2021 році.

2.3. Кожен слухач доуніверситетської підготовки має право пройти підсумкову атестацію з декількох предметів, які є конкурсними для спеціальностей, перелічених у пункті 2.1, якщо він вивчав ці предмети в системі доуніверситетської підготовки СумДУ і отримав допуск до підсумкової атестації з цих предметів.

2.4. Допуск до підсумкової атестації здійснюється викладачем, який проводить заняття з конкурсного предмету за умови відвідування слухачем не менше 40 % занять за програмою доуніверситетської підготовки.

2.5. Відповідальність за єдину методику викладання та оцінювання знань з предмету ЗНО в системі доуніверситетської підготовки покладається на голів предметних комісій.

2.6. Підсумкова атестація проводиться у формі письмового тестування. Успішність виконання тестових завдань оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів відповідно до критеріїв оцінювання, що розробляються головами предметних комісій та затверджуються головою приймальної комісії.

2.7. Організація і проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки покладається на приймальну комісію і центр доуніверситетської освіти СумДУ.

2.8. Підсумкова атестація слухачів доуніверситетської підготовки проводиться в базовому ЗВО (м. Суми) та позабазових структурних підрозділах або виїзними екзаменаційними комісіями. У мотивованих випадках підсумкова атестація може проводитися дистанційно із забезпеченням надійної ідентифікації особи та неперервного відеоспостереження.

2.9. Апеляція на результати підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки не передбачається.

2.10. Якщо результат підсумкової атестації з предмету становить не менше 120 балів, вступник отримує сертифікат про успішне проходження доуніверситетської підготовки із зазначенням балів підсумкової атестації. У разі проходження підсумкової атестації з декількох предметів у сертифікаті зараховується результат підсумкової атестації тільки з одного предмету, з якого абітурієнт має вищий бал підсумкової атестації.

2.11. Переможцям (особам, нагородженим дипломами I, II, III ступенів) міських, районних, обласних учнівських олімпіад з навчальних предметів, турнірів, конкурсів-захистів МАН, а також турнірів, конкурсів та олімпіад, що проводяться СумДУ, для яких базовою дисципліною є математика, або фізика, або хімія, або біологія, підсумкова атестація зараховується за максимальним балом за умови, що ці абітурієнти пройшли доуніверситетську підготовку СумДУ у відповідності до п. 1.2 цього положення, в тому числі в центрі науково-технічної творчості учнівської молоді СумДУ.

2.12. Реєстрація виданих сертифікатів проводиться центром доуніверситетської освіти СумДУ (в тому числі відділами доуніверситетської освіти в позабазових структурних підрозділах) до 10 липня 2021 року.

2.13. При вступі у 2021 році до СумДУ за спеціальностями, які перелічені в п. 2.1 цього Порядку, при розрахунку конкурсного балу до суми балів конкурсних предметів та балу атестату, з відповідними ваговими коефіцієнтами, додається вказаний у сертифікаті бал (з ваговим коефіцієнтом 0,05) за успішне закінчення доуніверситетської підготовки СумДУ.

2.14. Нарахування додаткових балів до конкурсного балу вступника здійснюється приймальною комісією на підставі сертифікату про проходження доуніверситетської підготовки, який видається центром доуніверситетської освіти СумДУ, із зазначенням результатів підсумкової атестації.

 

Затверджено на засіданні приймальної комісії,
протокол № 91 від 14.12.2020 р.

 

ПОРЯДОК

проведення Всеукраїнської олімпіади Сумського державного університету
для професійної орієнтації вступників
на основі повної загальної середньої освіти

 1. Цей Порядок визначає процедури організації та проведення у 2021 році Всеукраїнської олімпіади Сумського державного університету (далі - Олімпіада) для професійної орієнтації абітурієнтів, які вступатимуть до університету на основі ПЗСО. Порядок розроблений у відповідності до «Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року за № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, Правил прийому до Сумського державного університету у 2021 році та «Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587.
 2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.
 3. Сумський державний університет є організатором Олімпіади та здійснює організаційно-методичне забезпечення її проведення. Олімпіада проводиться з предметів (математика, фізика, біологія, хімія), які є конкурсними для вступу до факультету технічних систем та енергоефективних технологій і факультету електроніки та інформаційних технологій на спеціальності, які визначені у
  Додатку 2.3 до «Правил прийому до СумДУ у 2021 році». Кожен учасник має право прийняти участь в Олімпіаді з одного або з декількох предметів.
 4. Для складання завдань Олімпіади та встановлення критеріїв оцінювання робіт її учасників створюються предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці з відповідного предмету у складі не більше п’яти осіб. Персональний склад комісій формується за поданням Департаменту доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи СумДУ та затверджується рішенням приймальної комісії СумДУ. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, не допускається.
 5. Функції організаційного комітету Олімпіади покладаються на Департамент доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи СумДУ, який відповідає за методичне забезпечення та організаційні питання з проведення Олімпіади.
 6. До участі в Олімпіаді допускаються особи, які отримали ПЗСО, або є учнями випускних класів закладів загальної середньої освіти, або мають право на отримання документа про ПЗСО в навчальний рік проведення Олімпіади.
 7. Учасник Олімпіади, до підбиття остаточних підсумків, має право ознайомитись з результатом перевірки його роботи та з відповідями до завдань, що надаються предметно-методичною комісією за його запитом після перевірки робіт.
 8. Олімпіади проводяться у два тури - дистанційний (перший) та очний (другий). Організаційний комітет Олімпіади зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до проведення другого туру Олімпіади надати інформацію на вебсайті СумДУ щодо проведення Олімпіади.
 9. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади ознайомлюються із завданнями, розміщеними на вебсайті Сумського державного університету, та розв’язують їх. Бланки відповіді заповнюються в електронній або паперовій формі.
 10. Другий тур проходить на базі Сумського державного університету. До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів у першому турі. Особа, допущена до участі в очному турі, перед виконанням завдань повинна пред’явити паспорт або довідку з фотокарткою з навчального закладу, де вона навчається, завірену печаткою навчального закладу. Роботи учасників другого туру перевіряються зашифрованими. Під час проведення другого туру Олімпіади не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням предметно-методичної комісії. У разі не дотримання учасником порядку проведення Олімпіади, він відсторонюється від участі в Олімпіаді. У мотивованих випадках другий тур Олімпіади може проводитися дистанційно із забезпеченням надійної ідентифікації особи за вказаними в цьому пункті документами та неперервного відеоспостереження під час виконання завдання Олімпіади.
 11. Учасникам другого туру Олімпіад, які набрали не менше ніж 90% балів за підсумком Олімпіади з певного предмету і вступають до СумДУ на спеціальності, що визначені чинними Умовами прийому до ЗВО України та Правилами прийому до СумДУ (Додаток 2.3), при розрахунку конкурсного балу нараховуються додатково 20 балів до результату зовнішнього незалежного оцінювання з цього предмету, але сума балів за предмет не повинна перевищувати 200. Якщо учасник приймав участь в олімпіаді з декількох предметів, то при розрахунку конкурсного балу за однією заявою, враховується результат Олімпіади тільки за одним предметом за вибором учасника. Нарахування додаткових балів до конкурсного балу вступника здійснюється приймальною комісією СумДУ на підставі диплому учасника, який видається організаційним комітетом.
 12. Попередні результати перевірки робіт організаційний комітет повідомляє учасникам Олімпіади особисто за вказаними ними при реєстрації електронними адресами або номерами телефонів. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право протягом трьох діб після повідомлення результатів кожного туру Олімпіади подавати у письмовій формі заяви до апеляційної комісії, що утворюється організаційним комітетом Олімпіад для розгляду апеляцій, та одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних підсумків відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції.
 13. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.
 14. Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням Олімпіади. Організаційний комітет Олімпіади створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її проведення.
 15. Додаткові питання, пов'язані з проведенням Олімпіад, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються у встановленому порядку організаційним комітетом Олімпіади та приймальною комісією СумДУ.

 

Затверджено на засіданні приймальної комісії,
протокол №91 від 14.12.2020 р.