Розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року №1085 "Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу" ( із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 622 від 06.06.2016). 

В певних визначених ситуаціях конкурсний відбір вступників здійснюється на підставі розгляду їхніх мотиваційних листів.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Порядок, розроблений відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України № 271 від 01 березня 2021 р. «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 р. за №505/36127, визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому до СумДУ для здобуття вищої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.

ПОРЯДОК

проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки

Сумського державного університету у 2022 році

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений у відповідності до Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі – Порядок), затвердженого наказом МОН України від 27 квітня 2022 року № 392 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 02 травня 2022 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 488/37824).

1.2. Цим Порядком встановлюється механізм проведення підсумкової атестації та нарахування додаткових балів абітурієнтам, які в рік вступу завершили навчання в системі доуніверситетської підготовки СумДУ (підготовчі курси СумДУ, в тому числі структурних підрозділів, курси СумДУ з підготовки до ЗНО, що проводилися відповідно укладених договорів про співпрацю зі школами, ПТНЗ та закладами позашкільної освіти) і вступають на перший курс СумДУ для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на спеціальності зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які вступають до закладів фахової передвищої освіти СумДУ на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, визначається окремим Порядком.

Порядок розроблено з метою реалізації прав осіб, які складають вступні випробування при вступі на навчання за ступенем бакалавр, магістр та доктор філософії та регламентує організацію вступних випробувань та контроль їх проведення з використанням дистанційних технологій в синхронному режимі

Апеляційна комісія Сумського державного університету створюється з метою захисту прав осіб, які складали вступні іспити, конкурси творчих або фізичних здібностей за ступенем бакалавр або за ОКР магістр медичного спрямування та фахові випробування за ступенем магістр та ступенем доктора філософії, і розгляду їх апеляційних заяв щодо результатів вступних іспитів, конкурсів творчих або фізичних здібностей, фахових випробувань.