ДЕННА форма здобуття освіти

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт

223 Медсестринство / Екстрена медицина

227 Фізична терапія, ерготерапія / Фізична терапія

229 Громадське здоров’я / Громадське здоров’я

 (ступінь магістра медичного спрямування)

221 Стоматологія / Стоматологія

228 Педіатрія / Педіатрія

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


051 Економіка / Економічна кібернетика та бізнес аналітика + Економіка і бізнес

071 Облік і оподаткування / Облік і аудит

072 Фінансибанківська справа та страхування / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа + Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / Менеджмент

075 Маркетинг / Маркетинг

076 Підприємництвоторгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування / Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародні економічні відносини

  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА


032 Історія та археологія / Історія

081 Право / Право

293 Міжнародне право / Міжнародне право

 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


014.08 Середня освіта (Фізика) / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / Наука про дані та моделювання складних систем + Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки / Інформатика / Інформаційні технології проектування

125 Кібербезпека / Кібербезпека

141 Електроенергетикаелектротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікрота наносистемна техніка / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / Електронні інформаційні системи / Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / Мережеві та інтернет-технології

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


028 Менеджмент соціокультурної діяльності / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / Психологія

061 Журналістика / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища

102 Хімія / Прикладна хімія

131 Прикладна механіка / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / Холодильні машини і установки + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма здобуття освіти

 

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ


017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт  

051 Економіка / Економіка і бізнес

061 Журналістика / Журналістика

071 Облік і оподаткування / Облік і аудит

072 Фінансибанківська справа та страхування* / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа + Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / Менеджмент

075 Маркетинг / Маркетинг

076 Підприємництвоторгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право / Право

101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища

122 Комп’ютерні науки / Інформатика + Інформаційні технології проектування

131 Прикладна механіка / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

141 Електроенергетикаелектротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання

142 Енергетичне машинобудування / Холодильні машини і установки + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

171 Електроніка / Електронні інформаційні системи / Електронні системи та компоненти

183 Технології захисту навколишнього середовища / Технології захисту навколишнього середовища

231 Соціальна робота / Соціальна робота

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародні економічні відносини

 

Програми вступних випробувань для випускників коледжів (технікумів)

За програмами ЗНО:

- Українська мова

- Українська мова і література

- Математика

- Історія України

- Біологія

- Хімія

- Фізика

- Географія

- Іноземна мова (Англійська - аудіювання)

Фахові випробування:

- Конкурс фізичних здібностей (017 Фізична культура і спорт)

- Історія та теорія соціальної роботи (231 Соціальна робота)

- Математика (113 Прикладна математика)

- Менеджмент соціокультурної діяльності (028 Менеджмент соціокультурної діяльності)

- Основи журналістики (061 Журналістика)

- Психологія (053 Психологія)

- Основи правознавства (081 Право, 293 Міжнародне право)

- Основи економіки (051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування, 292 Міжнародні економічні відносини)

- Фізика (014.08 Середня освіта (фізика), 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 171 Електроніка)

- Біологія (221 Стоматологія, 223 Медсестринство, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров'я)

- Переклад (035.041 Філологія)

- Інформатика (122 Комп'ютерні науки, 125 Кібербезпека, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка)

- Історія України (032 Історія та археологія)

- Основи інженерних знань (101 Екологія, 102 Хімія, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика, 161 Хімічні технології та інженерія, 183 Технології захисту навколишнього середовища)


* Програми вступних випробувань 2020 року перезатверджені протоколом засідання приймальної комісії № 17 від 15 березня 2021 року.

Для вступників на базі диплому ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ступеня молодшого бакалавра

Денна форма здобуття освіти (скорочений термін навчання)

Заочна форма здобуття освіти (скорочений термін навчання)

Списки рекомендованих на бюджет на основі диплому молодшого спеціаліста

31.08.2020 (оновлено деякі спеціальності 08.09.20)

Денна форма навчання

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт (оновлено 08.09.20)

 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» (усі спеціальності)

071 Облік і аудит (оновлено 08.09.20)

 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту ім. О. Балацького

051 Економіка

073 Менеджмент (оновлено 08.09.20)

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність      

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

061 Журналістика

231 Соціальна робота

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

101 Екологія

102 Хімія

131 Прикладна механіка (гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика; технології машинобудування; комп'ютерний інжиніринг в механіці)

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

142 Енергетичне машинобудування

144 Теплоенергетика

183 Технології захисту навколишнього середовища (оновлено 08.09.20)

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

014.08 Середня освіта (Фізика)

122 Комп'ютерні науки         

Скорочений термін навчання на 1 рік

Скорочений термін навчання на 2 роки

125 Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Заочна форма навчання

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

017 Фізична культура і спорт (оновлено 08.09.20)

131 Прикладна механіка

122 Комп'ютерні науки (оновлено 08.09.20)

133 Галузеве машинобудування (оновлено 08.09.20)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

183 Технології захисту наколишнього середовища (оновлено 08.09.20)