ПОРЯДОК

проведення підсумкової атестації слухачів довузівської підготовки

Сумського державного університету у 2018 році

 1. Загальні положення

1.1 Цей Порядок розроблений у відповідності до “Умов прийому до вищих навчальних закладів України”, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265 та цих Правил.

1.2 Цим Порядком встановлюється механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які в рік вступу завершили навчання в системі доуніверситетської підготовки СумДУ (підготовчі курси СумДУ, в тому числі структурних підрозділів, курси СумДУ з підготовки до ЗНО для учнів шкіл навчального комплексу університету) і вступають на перший курс СумДУ за освітнім ступенем бакалавра на інженерно-технічні та природничо-математичні спеціальності. Механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які вступають до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації СумДУ на навчання за освітнім ступенем молодшого спеціаліста, визначається окремим Порядком.

1.3 Нарахування додаткових балів до конкурсного балу вступника здійснюється приймальною комісією на підставі сертифікату про проходження доуніверситетської підготовки, який видається департаментом доуніверситетської освіти СумДУ, із зазначенням результатів підсумкової атестації. Реєстрація виданих сертифікатів проводиться департаментом доуніверситетської освіти СумДУ (в тому числі відділами доуніверситетської освіти в позабазових структурних підрозділах) до 12 липня 2018.

 1. Порядок проведення підсумкової атестації та визначення кількості додаткових балів

2.1 Нарахування додаткових балів поширюється на вступників, які пройшли доуніверситетську підготовку СумДУ очної або дистанційно-очної форми навчання для вступу на основі повної загальної середньої освіти на наступні спеціальності:

 • Технології захисту навколишнього середовища;
 • Екологія;
 • Прикладна механіка;
 • Теплоенергетика;
 • Енергетичне машинобудування;
 • Галузеве машинобудування;
 • Матеріалознавство;
 • Хімічні технології та інженерія;
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • Електроніка;
 • Мікро- та наноситемна техніка;
 • Телекомунікації та радіотехніка;
 • Середня освіта (Фізика).

2.2 Слухачі курсів проходять підсумкову атестацію з математики, фізики, хімії та біології, якщо цей предмет вивчався ними в системі доуніверситетської підготовки СумДУ, і є конкурсними, для обраних ними для вступу з перелічених у пункті 2.1 спеціальностей у відповідності до таблиці Додатку № 2.3 Правил прийому до СумДУ у 2018 році. При вступі за спеціальностями, які вказані в п. 2.1 до суми балів конкурсних предметів та балу атестату, з врахуванням вагових коефіцієнтів, додається до 10 балів (до 200 балів з ваговим коефіцієнтом 0,05) за успішне засвоєння програми доуніверситетської підготовки.

2.3 Відповідальність за єдину методику викладання профільного предмету, оцінювання знань в системі доуніверситетської підготовки покладається на голів предметних комісій.

2.4 Допуск до підсумкової атестації здійснюється викладачем, який проводить заняття з конкурсного предмету за умови відвідування слухачем не менше 40 % занять з профільного предмету. Підсумкова атестація проводиться у формі письмового тестування. Успішність виконання тестових завдань оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів відповідно до критеріїв оцінювання, що розробляються головами предметних комісій та затверджуються головою приймальної комісії.

2.5 Організація і проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки покладається на приймальну комісію і департамент доуніверситетської освіти СумДУ.

2.6 Підсумкова атестація слухачів доуніверситетської підготовки проводиться безпосередньо в базовому ВНЗ (м.Суми) або виїзними екземенаційними комісіями за розкладом, який затвердується рішенням приймальної комісії.

2.7 Апеляція на результати підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки не передбачається.

2.8 Якщо результат підсумкової атестації з предмету становить не менше 120 балів, вступник отримує сертифікат про успішне проходження доуніверситетської підготовки із зазначенням балів підсумкової атестації, які враховуються у розрахунках загального конкурсного балу при вступі за спеціальністю, для якої цей предмет є конкурсним.

2.9 Слухач доуніверситетської підготовки має право пройти підсумкову атестацію з декількох конкурсних предметів (математика, фізика, хімія, біологія) в залежності від обраних для вступу спеціальностей, якщо він вивчав ці предмети в системі доуніверситетської підготовки СумДУ і отримав допуск до підсумкової атестації з цих предметів. При цьому за результатами підсумкової атестації з кожного із конкурсних предметів вступник отримує (при виконанні умови п. 2.8) сертифікат про проходження доуніверситетської підготовки, який надає йому право отримати додаткові балів при вступі за спеціальністю для якої цей предмет є конкурсним (зараховується тільки один сертифікат про проходження доуніверситетської підготовки з конкурсного предмету, з якого абітурієнт має вищий бал за результатами підсумкової атестації).

2.10 Переможцям (особам, нагородженим дипломами I, II, III ступенів) міських, районних, обласних учнівських олімпіад з навчальних предметів, турнірів, конкурсів-захистів МАН, а також турнірів, конкурсів та олімпіад, що проводяться СумДУ, для яких базовою дисципліною є математика, фізика, хімія або біологія (при вступі за спеціальностями для яких цей предмет є конкурсним), підсумкова атестація зараховується за максимальним балом за умови, що ці абітурієнти пройшли доуніверситетську підготовку СумДУ у відповідності до п. 2.1 цього положення.

 

Затверджено на засіданні приймальної комісії,
протокол № 67 від 11.12.2017 р.

 

ПОРЯДОК

проведення Всеукраїнської олімпіади Сумського державного університету
для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти

 1. Цей Порядок визначає процедури організації та проведення у 2018 році Всеукраїнської олімпіади Сумського державного університету (далі — Олімпіада) для професійної орієнтації абітурієнтів, які вступатимуть до університету на основі повної загальної середньої освіти. Порядок розроблений у відповідності до Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1378. Правил прийому до Сумського державного університету у 2018 році та «Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587.
 2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.
 3. Сумський державний університет є організатором Олімпіади та здійснює організаційно-методичне забезпечення її проведення. Олімпіада проводиться з предметів (математика, фізика, біологія), які є конкурсними для вступу до факультету технічних систем та енергоефективних технологій і факультету електроніки та інформаційних технологій на спеціальності, які визначені у Додатку 2.3 до «Правил прийому до СумДУ у 2018 році». Кожен учасник має право прийняти участь в Олімпіаді з одного або з декількох предметів.
 4. Для складання завдань Олімпіади та встановлення критеріїв оцінювання робіт її учасників створюються предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці з відповідного предмету у складі не більше п'яти осіб. Персональний склад комісій формується за поданням Департаменту доуніверситетської освіти СумДУ та затверджується рішенням приймальної комісії СумДУ. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, не допускається.
 5. Функції організаційного комітету Олімпіади покладаються на Департамент доуніверситетської освіти СумДУ, який відповідає за методичне забезпечення та організаційні питання з проведення Олімпіади.
 6. До участі в Олімпіаді допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення Олімпіади.
 7. Учасник Олімпіади, до підбиття остаточних підсумків, має право ознайомитись з результатом перевірки його роботи та з відповідями до завдань, що надаються предметно-методичною комісією за його запитом після перевірки робіт.
 8. Олімпіади проводяться у два тури - дистанційний (перший) та очний (другий). Організаційний комітет Олімпіади зобов'язаний не пізніше ніж за місяць до проведення другого туру Олімпіади надати інформацію на веб-сайті СумДУ щодо проведення Олімпіади.
 9. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті Сумського державного університету, та розв’язують їх. Бланки відповіді заповнюються в електронній або паперовій формі.
 10. Другий тур проходить на базі Сумського державного університету. До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів у першому турі. Особа, допущена до участі в очному турі, перед виконанням завдань повинна пред’явити паспорт або довідку з фотокарткою з навчального закладу, де вона навчається, завірену печаткою навчального закладу. Роботи учасників другого туру перевіряються зашифрованими. Під час проведення другого туру Олімпіади не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням предметно-методичної комісії. У разі не дотримання учасником порядку проведення Олімпіади, він відсторонюється від участі в Олімпіаді.
 11. Учасникам другого туру Олімпіад, які набрали не менше ніж 90% балів за підсумком Олімпіади з певного предмету і вступають до СумДУ на спеціальності, що визначені чинними Умовами прийому до ВНЗ України та правилами прийому до СумДУ (Додаток 2.3), при розрахунку конкурсного балу нараховуються додатково 20 балів до результату зовнішнього незалежного оцінювання з цього предмету, але сума балів за предмет не повинна перевищувати 200. Якщо учасник приймав участь в олімпіаді з декількох предметів, то при розрахунку конкурсного балу за однією заявою, враховується результат Олімпіади тільки за одним предметом за вибором учасника. Нарахування додаткових балів до конкурсного балу вступника здійснюється Приймальною комісією СумДУ на підставі диплому учасника, який видається організаційним комітетом.
 12. Попередні результати перевірки робіт організаційний комітет повідомляє учасникам Олімпіади особисто за вказаними ними при реєстрації електронними адресами або номерами телефонів. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право протягом трьох діб після повідомлення результатів кожного туру Олімпіади подавати у письмовій формі заяви до апеляційної комісії, що утворюється організаційним комітетом Олімпіад для розгляду апеляцій, та одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних підсумків відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції.
 13. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.
 14. Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням Олімпіади. Організаційний комітет Олімпіади створює належні умови дія присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її проведення.
 15. Додаткові питання, пов'язані з проведенням Олімпіад, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються у встановленому порядку організаційним комітетом Олімпіади та приймальною комісією СумДУ.

 

Затверджено на засіданні приймальної комісії,
протокол № 67 від 11.12.2017 р.

січень 2018

протокол №1 від 02.01.2018

протокол №2 від 09.01.2018

протокол №3 від 15.01.2018

протокол №4 від 22.01.2018

протокол №5 від 29.01.2018

лютий 2018

протокол №6 від 5.02.2018

протокол №7 від 12.02.2018

протокол №8 від 19.02.2018

протокол №9 від 26.02.2018

березень 2018

протокол №10 від 5.03.2018

протокол №11 від 12.03.2018

протокол №12 від 19.03.2018

протокол №13 від 21.03.2018

протокол №14 від 26.03.2018

квітень 2018

протокол №15 від 02.04.2018

протокол №16 від 10.04.2018

протокол №17 від 16.04.2018

протокол №18 від 23.04.2018

протокол №19 від 27.04.2018

травень 2018

протокол №20 від 02.05.2018

протокол №21 від 07.05.2018

протокол №22 від 14.05.2018

протокол №23 від 21.05.2018

протокол №24 від 29.05.2018

червень 2018

протокол №25 від 04.06.2018

протокол №26 від 11.06.2018

протокол №27 від 18.06.2018

протокол №28 від 25.06.2018

липень 2018

протокол №29 від 02.07.2018

протокол №30 від 09.07.2018

протокол №31 від 12.07.2018

протокол №32 від 13.07.2018

протокол №33 від 14.07.2018

протокол №34 від 16.07.2018

протокол №35 від 17.07.2018

протокол №36 від 18.07.2018

протокол №37 від 19.07.2018

протокол №38 від 20.07.2018

протокол №39 від 21.07.2018

протокол №40 від 23.07.2018

протокол №41 від 24.07.2018

протокол №42 від 25.07.2018

протокол №43 від 26.07.2018

протокол №44 від 28.07.2018

протокол №45 від 30.07.2018

серпень 2018

протокол №46 від 01.08.2018

протокол №47 від 02.08.2018

протокол №48 від 03.08.2018

протокол №49 від 05.08.2018

протокол №50 від 06.08.2018

протокол №51 від 07.08.2018

протокол №52 від 09.08.2018

протокол №53 від 12.08.2018

протокол №54 від 13.08.2018

протокол №55 від 17.08.2018

протокол №56 від 18.08.2018

протокол №57 від 20.08.2018

протокол №58 від 21.08.2018

протокол №59 від 27.08.2018

протокол №60 від 29.08.2018

протокол №61 від 31.08.2018

вересень 2018

протокол №62 від 03.09.2018

протокол №63 від 05.09.2018

протокол №64 від 10.09.2018

протокол №65 від 14.09.2018

протокол №66 від 17.09.2018

протокол №67 від 24.09.2018

жовтень 2018

протокол №68 від 01.10.2018

протокол №69 від 08.10.2018

протокол №70 від 16.10.2018

протокол №71 від 22.10.2018

протокол №72 від 29.10.2018