Положення регулює порядок відрахування, переривання навчання, поновлення на навчання, переведення, надання академічної відпустки особам, які здобувають певний рівень вищої освіти у закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, наукових установах (далі - заклади вищої освіти), і поширюється на такі заклади вищої освіти всіх форм власності та сфер управління, що реалізують освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові, освітньо-творчі) програми (далі - освітні програми) за рівнями вищої освіти.

Актуальна інформація щодо ліцензій на провадження освітньої діяльності в Сумському державному університеті.

Актуальна інформація щодо сертифікатів про акредитацію спеціальностей та освітніх програм в Сумському державному університеті.

Реєстр установчих (дозвільних) документів з організації діяльності університету.

Порядок регулює процедуру підготовки, організації й проведення співбесід та визначає порядок і критерії їх оцінювання.

Порядок визначає завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважена особа) щодо впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та доброчесності під час проведення вступної кампанії, а також перелік заходів мінімізації корупційних ризиків та механізмів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року №1085 "Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу" ( із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 622 від 06.06.2016). 

В певних визначених ситуаціях конкурсний відбір вступників здійснюється на підставі розгляду їхніх мотиваційних листів.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Порядок розроблений у відповідності до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затвердженого наказом МОН України від  06 березня 2024 року № 266 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2024 року за № 379/41724 (зі змінами).

Порядком встановлюється механізм проведення підсумкової атестації та нарахування додаткових балів вступникам, які в рік вступу завершили навчання в системі доуніверситетської підготовки Сумського державного університету (далі – СумДУ) (підготовчі курси СумДУ, в тому числі структурних підрозділів, курси СумДУ з підготовки до ЗНО/НМТ, що проводилися відповідно укладених договорів про співпрацю зі школами, ПТНЗ та закладами позашкільної освіти) і вступають на перший рік навчання в СумДУ для здобуття ступеня бакалавра на спеціальності зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. 

Порядок розроблено з метою реалізації прав осіб, які складають вступні випробування при вступі на навчання за ступенем бакалавр, магістр та доктор філософії та регламентує організацію вступних випробувань та контроль їх проведення з використанням дистанційних технологій в синхронному режимі