ПОРЯДОК

проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки

Сумського державного університету у 2022 році

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений у відповідності до Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі – Порядок), затвердженого наказом МОН України від 27 квітня 2022 року № 392 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 02 травня 2022 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 488/37824).

1.2. Цим Порядком встановлюється механізм проведення підсумкової атестації та нарахування додаткових балів абітурієнтам, які в рік вступу завершили навчання в системі доуніверситетської підготовки СумДУ (підготовчі курси СумДУ, в тому числі структурних підрозділів, курси СумДУ з підготовки до ЗНО, що проводилися відповідно укладених договорів про співпрацю зі школами, ПТНЗ та закладами позашкільної освіти) і вступають на перший курс СумДУ для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на спеціальності зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які вступають до закладів фахової передвищої освіти СумДУ на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, визначається окремим Порядком.

2. Порядок проведення підсумкової атестації та визначення кількості додаткових балів

2.1. Нарахування додаткових балів поширюється на вступників, які пройшли доуніверситетську підготовку СумДУ очної або дистанційно-очної форми навчання для вступу на основі повної загальної середньої освіти на наступні спеціальності:

 • Технології захисту навколишнього середовища;
 • Прикладна механіка;
 • Теплоенергетика;
 • Енергетичне машинобудування;
 • Галузеве машинобудування;
 • Матеріалознавство;
 • Хімія;
 • Хімічні технології та інженерія;
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • Електроніка;
 • Мікро- та наносиcтемна техніка;
 • Телекомунікації та радіотехніка;
 • Середня освіта (Фізика).

2.2. Слухачі курсів доуніверситетської підготовки проходять підсумкову атестацію з предметів, які вони вивчали на курсах і які відповідають фаху для обраної спеціальності, які є конкурсними предметами для спеціальностей, перелічених у пункті 2.1, у відповідності до Правил прийому до СумДУ у 2022 році.

2.3. Кожен слухач доуніверситетської підготовки має право пройти підсумкову атестацію з декількох предметів, якщо він вивчав ці предмети в системі доуніверситетської підготовки СумДУ і отримав допуск до підсумкової атестації з цих предметів.

2.4. Допуск до підсумкової атестації здійснюється викладачем, який проводить заняття з конкурсного предмету за умови відвідування слухачем не менше 40 % занять за програмою доуніверситетської підготовки.

2.5. Відповідальність за єдину методику викладання та оцінювання знань з предмету в системі доуніверситетської підготовки покладається на голів предметних комісій.

2.6. Підсумкова атестація проводиться у формі письмового тестування. Успішність виконання тестових завдань оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів відповідно до критеріїв оцінювання, що розробляються головами предметних комісій та затверджуються головою приймальної комісії.

2.7. Організація і проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки покладається на приймальну комісію і департамент доуніверситетської освіти СумДУ.

2.8. Підсумкова атестація слухачів доуніверситетської підготовки проводиться в базовому ЗВО (м. Суми) та в позабазових структурних підрозділах або виїзними екзаменаційними комісіями. У мотивованих випадках підсумкова атестація може проводитися дистанційно із забезпеченням надійної ідентифікації особи та неперервного відеоспостереження.

2.9. Апеляція на результати підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки не передбачається.

2.10. Якщо результат підсумкової атестації з предмету становить не менше 6 балів, вступник отримує сертифікат про успішне проходження доуніверситетської підготовки із зазначенням балів підсумкової атестації. У разі проходження підсумкової атестації з декількох предметів у сертифікаті зараховується результат підсумкової атестації тільки з одного предмету, з якого абітурієнт має вищий бал підсумкової атестації.

2.11. Переможцям (особам, нагородженим дипломами I, II, III ступенів) міських, районних, обласних учнівських олімпіад з навчальних предметів, турнірів, конкурсів-захистів МАН, а також турнірів, конкурсів та олімпіад, що проводяться СумДУ, для яких базовою дисципліною є математика або фізика, або хімія, або біологія, підсумкова атестація зараховується за максимальним балом за умови, що ці абітурієнти пройшли доуніверситетську підготовку СумДУ у відповідності до п. 1.2 цього положення, в тому числі в центрі науково-технічної творчості учнівської молоді СумДУ.

2.12. Реєстрація виданих сертифікатів проводиться департаментом доуніверситетської освіти СумДУ (в тому числі відділами доуніверситетської освіти в позабазових структурних підрозділах) до 28 липня 2022 року.

2.13. При вступі у 2022 році до СумДУ за спеціальностями, які перелічені в п. 2.1 цього Порядку, при розрахунку конкурсного балу до суми балів конкурсних предметів, з відповідними ваговими коефіцієнтами, додається вказаний у сертифікаті бал за успішне закінчення доуніверситетської підготовки СумДУ.

2.14. Нарахування додаткових балів до конкурсного балу вступника здійснюється приймальною комісією на підставі списку з оцінками підсумкової атестації, який видається департаментом доуніверситетської освіти СумДУ, із зазначенням результатів підсумкової атестації.

 

Затверджено на засіданні приймальної комісії,
протокол № 25 від 23.05.2022 р.