Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за освітнім ступенем бакалавр у 2018 році 

(Спеціальність / Ліцензований обсяг / Освітня програма)

 

ДЕННА форма навчання

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / 60 / Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія / 100 / Фізична реабілітація

229 Громадське здоров’я / 50 / Громадське здоров’я

 

(ступінь магістра)

221 Стоматологія / 75 / Стоматологія

222 Медицина / 500 / Медицина

228 Педіатрія / 50 / Педіатрія

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ "УАБС"

051 Економіка / 30 / Економічна кібернетика

051 Економіка / 20 / Бізнес аналітика

071 Облік і оподаткування / 75 / Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 150 / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа

292 Міжнародні економічні відносини / 100 / Міжнародний бізнес, Зовнішньоекономічні відносини

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

081 Право / 190 / Право

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ імені ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО

051 Економіка / 50 / Економіка і бізнес

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 100 / Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / 55 / Менеджмент

075 Маркетинг / 75 / Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 50 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування / 30 / Публічне управління та адміністрування

 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

014.08 Середня освіта (Фізика) / 25 / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / 60 / Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки / 90 / Інформатика + / 70 / Інформаційні технології проектування + / 40 / Інформаційно-комунікаційні технології

125 Кібербезпека / 30 / Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 30 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / 30 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікро- та наносистемна техніка / 50 / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / 30 / Електронні інформаційні системи + / 25 / Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / 18 / Мережеві та інтернет-технології

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

028 Менеджмент соціокультурної діяльності / 30 / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / 120 / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / 30 / Психологія

061 Журналістика / 125 / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / 30 / Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

101 Екологія / 25 / Екологія та охорона навколишнього середовища

131 Прикладна механіка / 100 / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / 40 / Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів

133 Галузеве машинобудування / 105 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерна хімічна інженерія + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / 50 / Холодильні машини і установки + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / 50 / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / 50 / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма навчання

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

051 Економіка / 150 / Економіка і бізнес*

061 Журналістика / 75 / Журналістика*

071 Облік і оподаткування / 25 / Облік і аудит*

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 50 / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 450 / Фінанси та облік в підприємництві*

073 Менеджмент / 70 / Менеджмент*

075 Маркетинг / 75 / Маркетинг*

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 100 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право / 195 / Право*

101 Екологія / 25 / Екологія та охорона навколишнього середовища

122 Компютерні науки / 60 / Інформатика* + Інформаційні технології проектування*

131 Прикладна механіка / 100 / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

133 Галузеве машинобудування / 105 / Комп`ютерна хімічна інженерія* + Металорізальні верстати та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 50 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології / 50 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

171 Електроніка / 100 / Електронні системи та компоненти + Електронні інформаційні системи  

183 Технології захисту навколишнього середовища / 50 / Технології захисту навколишнього середовища

281 Публічне управління та адміністрування / 30 / Публічне управління та адміністрування

 * Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання