Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за освітнім ступенем бакалавр у 2019 році 

(Спеціальність / Ліцензований обсяг / Освітня програма)

 

ДЕННА форма навчання

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / 50 / Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія / 100 / Фізична терапія

229 Громадське здоров’я / 50 / Громадське здоров’я

 

(ступінь магістра)

221 Стоматологія / 75 / Стоматологія

222 Медицина / 500 / Медицина

228 Педіатрія / 50 / Педіатрія

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ "УАБС"

051 Економіка / 25 / Економічна кібернетика

051 Економіка / 25 / Бізнес аналітика

071 Облік і оподаткування / 75 / Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 150 / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа

292 Міжнародні економічні відносини / 100 / Міжнародні економічні відносини

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

032 Історія та археологія / 25 / Історія

081 Право / 190 / Право

293 Міжнародне право / 30 / Міжнародне право

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ імені ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО

051 Економіка / 50 / Економіка і бізнес

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 100 / Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / 55 / Менеджмент

075 Маркетинг / 75 / Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 50 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування / 30 / Публічне управління та адміністрування

 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

014.08 Середня освіта (Фізика) / 25 / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / 60 / Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки / 170 / Інформатика + / 100 / Інформаційні технології проектування

125 Кібербезпека / 30 / Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 40 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / 50 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікро- та наносистемна техніка / 50 / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / 100 / Електронні інформаційні системи + / 100 / Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / 30 / Мережеві та інтернет-технології

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

028 Менеджмент соціокультурної діяльності / 30 / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / 170 / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / 25 / Психологія

061 Журналістика / 125 / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / 25 / Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

101 Екологія / 25 / Екологія та охорона навколишнього середовища

102 Хімія / 25 / Прикладна хімія

131 Прикладна механіка / 100 / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / 80 / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / 105 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / 90 / Холодильні машини і установки + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / 90 / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / 100 / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма навчання

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

017 Фізична культура і спорт / 10 / Фізична культура і спорт

051 Економіка / 150 / Економіка і бізнес*

053 Психологія / 5 / Психологія

061 Журналістика / 75 / Журналістика*

071 Облік і оподаткування / 25 / Облік і аудит*

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 50 / Державні та місцеві фінанси* + Банківська справа*

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 450 / Фінанси та облік в підприємництві*

073 Менеджмент / 70 / Менеджмент*

075 Маркетинг / 75 / Маркетинг*

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 100 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право / 195 / Право*

101 Екологія / 25 / Екологія та охорона навколишнього середовища*

122 Компютерні науки / 60 / Інформатика* + Інформаційні технології проектування*

131 Прикладна механіка / 100 / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

133 Галузеве машинобудування / 105 / Комп`ютерна хімічна інженерія* + Металорізальні верстати та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 50 / Електротехнічні системи електроспоживання*

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології / 50 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

231 Соціальна робота / 5 / Соціальна робота

281 Публічне управління та адміністрування / 30 / Публічне управління та адміністрування

 * Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

Денна форма (бакалавр/магістр на основі повної загальної середньої освіти)

(на 2018-2019 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість навчання першого курсу, грн
Медичний інститут
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 15 400
Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація 14 300
Стоматологія Стоматологія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
28 500
Медицина Медицина
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
25 300
Педіатрія Педіатрія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
22 600
Громадське здоров'я Громадське здоров'я 14 300
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 14 000
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 19 200
Психологія Психологія 14 600
Журналістика Журналістика 14 600
Реклама та зв’язки з громадськістю
Соціальна робота Соціальна робота 14 000
Інститут права
Право Право 17 600
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка і бізнес 16 000
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 16 000
Менеджмент Менеджмент 16 000
Маркетинг Маркетинг 16 000
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 16 000
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 16 000
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Економіка Економічна кібернетика 16 000
Бізнес аналітика
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 16 000
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 16 000
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 17 000
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 14 000
Прикладна механіка Комп’ютерний інжиніринг в механіці 13 600
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 13 600
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 13 600
Інструментальне виробництво
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Комп’ютерна хімічна інженерія
Обладнання нафто-та газопереробних виробництв
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 13 600
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 13 600
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 14 000
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Прикладна математика Прикладна математика 13 600
Комп’ютерні науки Інформатика 16 400
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Кібербезпека Кібербезпека 16 400
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 13 600
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 13 600
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 13 600
Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали  в електроніці 13 600
Комп’ютерні системи та компоненти
Телекомунікації та радіотехніка Мережеві та інтернет-технології 13 600
Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика) 12 200

 

Денна форма (бакалавр/магістр на основі диплому молодшого спеціаліста)

 

Заочна форма (бакалавр на основі повної загальної освіти)

(на 2018-2019 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість навчання першого курсу, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої
форм навчання
Економіка Економіка і бізнес 6 200
Журналістика Журналістика 6 800
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 6 200
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 6 200
Фінанси
Банківська справа
Менеджмент Менеджмент 6 200
Маркетинг Маркетинг 6 200
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 6 200
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 6 200
Право Право 10 800
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 5 200
Технології машинобудування
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 5 200
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 5 200
Комп’ютерні науки Інформатика 5 600
Інформаційні технології проектування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 5 200
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 5 200
Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали  в електроніці 5 200
Комп’ютерні системи та компоненти

 

Заочна/дистанційна форма (бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста)

Графік проведення конкурсу фізичних здібностей для вступу на спеціальність 017 Фізична культура і спорт у 2019 році

Творчий конкурс (програма тут) проводиться у дві сесії і для вступників на місця державного замовлення з МОН України (лист №27-161 від 25.03.2019 р.) погоджено наступний графік:

Потоки творчого конкурсу

І сесія, дата, час,
місце проведення

ІІ сесія, дата, час,
місце проведення

Потік І

 

02.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

 

03.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

 

Потік ІІ

 

05.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

 

06.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

 

Потік ІІІ

09.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

10.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1